Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom és plébánia

azonosító:
11232
törzsszám:
11160
szélesség (lat):
N 46° 56,326'
hosszúság (lon):
E 20° 49,785'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. plébániatemplom
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
templom
jelenlegi típus:
r.k. templom
jelenlegi altípus:
r.k. plébániatemplom
megye:
Békés
helység:
helyrajzi szám:
1796, 1795
település KSH kódja:
33455
földhivatal:
Gyomaendrőd Körzeti Földhivatal
állapot:
Kielégítő
rövid leírás:
A település központjától É-Ny-ra, a Fő utca és Mátyás király utca sarkán, korabeli kerítéssel határolt templomkert közepén álló egyhajós templom, D-K-i (fő)homlokzata előtt karcsú sisakkal fedett négyszintes torony, szentélyfalát pedig kupolával fedett centrális kápolna bővíti. A hajó két oldalán egy-egy nyeregtetős kápolna emelkedik, a déli oldalhomlokzatán a kápolna és a sekrestyebővítmény között pedig neoromán pergola látható. A torony első szintjén három nagyméretű, felül küllős ablakrózsával kombinált mérműves ablak nyílik, ugyanitt Szent Péter és Szent Pál szobra. A hajót festett, gazdag tagolású neogótikus famennyezet fedi (kivitelező mester: G. Gregersen), az apszisban, kápolnák boltozatán és a Wodianer-kápolnában freskódísz. Színes ornamentális üvegablakok, a hajóban magyar szentek büsztjeivel (Kratzmann Ede). A freskókat és a Jézus Szíve főoltárképet id. Vastagh György festette. E padlóburkolatba illeszkedik az építtető Wodianer házaspár sírboltjának feketemárvány fedlapja. Kiemelkedő színvonalúak a templom egykorú, nagyrészt Hauszmann Alajos rajzai után készült berendezési tárgyai: oltárok, szószék, padok, gyóntatószék, keresztelőkút, rekesztőrácsok, csillárok, lámpások, gyertyatartók, hímzett templomi zászlók.
A plébánia téglány alaprajzú, földszintes épület, Fő utcai homlokzata 2+1+1+2, oldalhomlokzata 3 tengelyes, egyenes záródású, tagozott szalagkeretes, szemöldökös ablakokkal. Kerti homlokzata 1+3+1 tengelyes, középen háromnyílású, toszkán pilléres, üvegezett verandával. A kertben melléképület.
külső leírás:
Az Endrőddel közös települést alkotó Gyoma a Hármas-Körös déli partján fekszik. A település gyomai részét a Körössel párhuzamosan futó, kelet-nyugati Fő utca (46-os út) és az arra merőleges Bajcsy-Zsilinszky út szeli át. Gyoma utcahálózatát e két főbb útvonalra nagyjából merőleges utcák sűrű sora határozza meg. Az egyhajós, egytornyú és centrális kápolnával bővített római katolikus templom Gyoma településközpontjától kissé délebbre, a Fő utca és a Mátyás király utca sarkán emelkedik. A téglalap alaprajzú saroktelekre tervezett templom hossztengelye a mellékutcáéval párhuzamos, szentélye nyugatra, bejárat portálja keletre a Fő utcára néz. A templomot tágas, az épülettel egykorú fenyőfákkal is beültetett kert övezi, amelynek délnyugati sarkában elhagyott kút (ciszterna) található, déli telekhatárán pedig az ún. harangozóház emelkedik (lásd még: I.3.b.). A templomkert északkeleti sarkában (az utcára néző) feszület. Két lépcsőfokon álló műkő kereszt, öntött, fém corpussal. Historia Domus adatai szerint 1931.-ben renováláson esett keresztül. Lábazatának előoldalán felirat:" Ezen kereszt buzgó hívek és kegyes adakozó adományaiból állíttatott. 1878."
A templomot és kertjét a Fő utca-Mátyás király utca, valamint a dél felől kerítés övezi. Az utcai frontokon húzódó kerítés közepes magasságú, a sarkon enyhén lekerekített téglalábazaton ül. (A téglaanyag megegyezik a temploméval.) A lábazat felett egyöntetűen tagolt kovácsoltvas kerítésrács emelkedik. A templom főbejárata előtt téglapillérek által közrefogott, a toronyaljjal megegyező szélességű, kétszárnyú kapu nyílik, s lépcső vezet a kissé magasabb szinten kialakított templomhoz. A Mátyás király utcára néző kerítésszakasz nyugati végében kisebb téglapilléres mellékbejárat található. Az utcai kerítések ezen formájukban Hauszmann Alajos tervrajzain is szerepelnek. A déli telekhatáron emelt tömör téglakerítést a belső oldalon szabályos közökben sorakozó pillérek tagolják, keleti vége leomlott.
Keleti (Fő utcai) homlokzat:
A templom külső architektúráját a vöröses és sárga színű tégla polikrómiája határozza meg, amelyhez a romanizáló-gótizáló portálok, mérműves ablakok, konzolokon nyugvó reneszánsz toronyerkélyek, és szobordíszek mészkőanyagának szürkésfehér színe járul. Általában a nagy összefüggő falfelületek készültek a világos, okkeres színű téglából, s a faltagolók vörösből. Az okker falmezőket ritmikus kiosztással vékony vörös sávok dekorálják. A templomon alacsony nagyolt felületű vörösmárvány-lapokkal burkolt lábazat fut körbe. A nyeregtetővel fedett templomhajó utcai homlokzata előtt magas, karcsú sisakkal fedett háromszintes torony emelkedik. A hajó Fő utcai homlokzata kétszintes tagolást mutat. A hajó osztópárkány a torony alsó szintjének zárópárkányával esik egybe. A hajó szélein a falkoronáig tagolatlanul felfutó vörös színű téglából rakott pilaszterek futnak fel, amelyeket egyszerű, tükrös tagolású a hajó oromfalát záró párkánysávba idomuló fejezetek zárnak. A hajó 45 fokos szögben vezetett oromfala alatt a gótizáló vakmérműves kőrácsokat idéző idomtégla-párkány látható. A pilaszterfejezetek felett egy-egy kiterjesztett szárnyú, Niké-szerű angyalalak áll. Az életnagyságú mészkőszobrok közül a bal füstülőt, a jobb leeresztett kardot tart. Szárnyaik fémből (bronz?) külön vannak applikálva. A hajó teljes magasságát átfogó sarokpilaszterek belső oldalához mindkét szinten egy-egy keskenyebb lizéna járul, amelyek a mélyebben ülő falmezők a fő-, illetve osztópárkány alatt, konzolsoron nyugvó vakívsorát indítják. A vakívek félkörívesek, falmezőnként, illetve a torony alsó szintjének három oldalán négy-négy sorakozik. A hajó utcai homlokzatának alsó szintjét a vakívsoron kívűl csak a falmezőbe húzott vörös sávok díszítik. A vakívsorok felett a hajón és a toronytesten is hangsúlyos, de egyszerű profilálású mészkőből faragott osztópárkány fut körbe. Az egyes falmezők vakívsora felett gótizáló ornamensből álló filigrán díszítősáv látható. Az áttört idomtégla-elemekből kirakott sáv díszítőmotívumát medalionba foglalt négykaréjos formák sora alkotja. A torony alsó szintjének mindkét sarkát, mindkét oldalon támpillérek tagolják, a támpillérek között a torony mindhárom oldalát teljes szélességben félköríves lezárású, vörössel keretezett nyílás töri át. A toronyalj élkeresztboltozattal fedett. A templomba vezető portál szintén félköríves hengertagos kerete idomtéglából készült. A Fő utcára néző támpillérek felett Szent Péter és Szent Pál kétszeres életnagyságú, ülő mészkő szobra látható. A déli oldalon Szent Péter jobbjában kulcsokkal, baljában könyvvel, az északi oldalon Szent Pál jobb oldala mellé eresztett karddal, baljában könyvvel látható. Az osztópárkány felett a torony mindhárom oldalán nagyméretű mérműves ablakok tagolják. Az ablakoknak közel a tetőgerinc magasságába nyúló félköríves lezárását vörös téglasáv emeli ki, az ablaknyílások keretét idomtéglából rakott hengertag követi. Az ablakok kőkerete alul kétosztatú, kockafejezetes oszlopon nyugvó ikerárkád felett óriási, nyolcszirmú ablakrózsa jelenik meg. Az ablakrózsa küllőit kehelyfejezetes oszlopocskák alkotják. Az ablakok alatt idomtéglából rakott, gótikus jellegű vakmérműves mellvéd tűnik fel. A hajó osztópárkánya felett szintén egy-egy a karzatra nyíló félköríves ablakocska tűnik fel. Vakmérműves téglamellvéddel és ablakrózsás kőráccsal. Tagolás és kialakítás tekintetében a templom ablakai általában a toronyablakok miniatűr megfelelői. Az oromfal és a torony találkozásának vonalában zömök, románkorias kockafejezetekben végződő, hármas, félköríves lezárású ikernyílás csoportok vannak. A torony legfelső szintje alaprajzilag kisebb, mind a négy oldalát erőteljes kőkonzolokon nyugvó tömör, de profilált keretű tükrökkel tagolt mellvédű erkélyek övezik, illetve ezeknek megfelelő párkánysáv fut körbe. Az erkélyekre oldalanként félköríves lezárású tagokból álló, kockafejezetes oszloppal tagolt ikernyílások vezetnek. Itt szintén csak az ikernyílások lezárását szegélyezi vörös téglakeret. Faltagoló-elemek a torony második szintje óta elmaradtak, a legfelső szintet a kicsi, háromszögű oromzatok alá foglalt toronyórák alatt körbefutó félköríves tagokból álló vakívsor zárja. A bádoggal fedett toronysisak fakonzolokon nyugszik, a karcsú középrész oktogonális kialakítású, az oromzatok felett nyeregtetők vannak. A karcsú középrész négy szintre van osztva, a toronysisak oldalai tükrök, illetve az alsó zónában karéjos lezárású mezők tagolják. A toronysisak legtetején, glóbuszon kereszt áll. A hajót palával burkolt nyeregtető fedi, két-két volutás szegélyű, bádogozott padlásablak tagol.
Oldalhomlokzatok:
A templomhajó oldalfalait eltérő kiosztással hat-hat lizéna osztja öt szakaszra. A bejárati homlokzat felőli, karzatot rejtő szakasz keskenyebb, ide még átfordul az utcai homlokzatnak megfelelő kétszintes faltagolás. Mindkét szinten egy-egy félköríves ablak látható. Hasonlóképp keskeny a szentély szakasz. Itt az északi oldalon két egymás alatti ablak jelenik meg, a szentélyfalat pedig ugyanitt egy félköríves lezárású ablak töri át. A déli oldalon a földszinti részt ugyanebben a szakaszban egy igen lapos sátortetővel fedett sekrestye-bővítmény nyúlik ki. A sarkokon ezt is pilaszterek tagolják, a pilaszterek között pedig lizénák által hordozott vakívsorok tűnnek fel. A sekrestyét keleti és nyugati irányba tagolja egy-egy félköríves lezárású ablak. A keleti oldalon az ablak alatt félköríves lezárású ajtó tűnik fel. A nyílás idomtégla-keretét hengertag tagolja. A tölgyfaajtó táblázott, középen keresztmotívum dísziti. A lunettát oszlopos küllők közé írt mérműves formák tagolják, a kilincs az ajtópántok és a keresztmotívum középrésze ornamentális veret. A hajó középrészét (a szélesebb középső szakaszban) mindkét oldalon egy-egy kápolna bővíti. A téglalap alaprajzú, nyeregtetővel fedett kápolnák a hajónál alacsonyabbak, a sarkaikat vörös téglából rakott lizénák tagolják. A háromszögű oromfalakat a tetőgerinc vonalában négyzetes motívum zárja. A falkoronák alatt vakívsor fut körbe. A kápolnákat nyugat és kelet felé egy-egy félköríves ablak tagolja. A déli oldalon a kápolna és a sekrestye között a fal külső vonalába illeszkedő pergola látható. A pergola a kápolnák külső falához kapcsolódó vörös téglából rakott lábazaton ül, amelyet két magas oszlopszék tagol. Ezeken két mészkőoszlop nyugszik, amelyek tagozott mészkőgerendát hordanak. Az oszlopok lábazata attikai, talplemezüket saroklevelek díszítik. Kockafejezetük szegélyezett pajzsait félköríves motívumok díszitik. A pergolával leválasztott két lépcsőfoknyival magasabban fekvő köz vörösmárvány-lapokkal van burkolva. A hajó falán az építtetőkről megemlékező szépen profilált keretű szürkésfehér márványtábla. [Ezen templomot építette/ Kaprioriai Wodianer Albert/ és neje szül:/ Boros-Jenői Atzél Zsófia./ Hauszmann Alajos műegyetemi tanár tervei szerint. 1878.]
Szentélyrész:
A szentélyfalat a sarkokon és középütt két-két lizéna tagolja. A négy szakaszra oszló falfelületet az oromzat vonalát követő vakívsor tagolja, a szélesebb középső szakaszban a záradék alatt egy eldeszkázott körablak látható. A nyeregető vonalát követő kőpárkány a tetőgerincnél négyzetes fokban végződik, amelyet erőteljes kőkereszt koronáz. A szélső szakaszok alsó részén egy-egy félköríves ablak. Az egyenes szentélyfal középrészéhez keskeny szakasz közbeiktatásával kupolás lefedésű, centrális kápolna járul. A kápolna négyzetes alaprajzú, amelyet déli és északi oldalán egy-egy félköríves apszidiol bővít. Nyugati oldala előtt pedig nyeregtetővel fedett portikusz áll. A kápolna sarkait erőteljes pilaszterek tagolják, a lapos vonalú középütt pártafokkal bővített oromfalak, valamint a három-három ablakkal megnyíló apszidiolok falkoronája alatt konzolokon nyugvó vakívsor fut. A lábazati sáv, portikusz lizénák, vakívsorok valamint a dekoratív vörös téglasávok mellett az ablakok lezárásának keretét is vörös tégla alkotja. A lanterna poligonális, nyolcszög alaprajzú, a kápolna sarkoknak megfelelő oldalait egy-egy téglamérműves körablak tagolja. Hangsúlyos koronapárkánya alatt sűrű, kannelúrázott felületű idomtégla konzolokból rakott sor húzódik. A kupolát felújított bádoglapok fedik, a záradékban díszes gyűrű vonul végig. A félkörívesen megnyíló oromzatos lezárású portikuszt két oszlop hordozza, oldalait keskeny félköríves szakaszok törik át. Az oszlopok attikai lábazata a sarkain gúlákkal tagolt bázison ül. A volutás-bimbós fejezeteket karéjos rátétlevelek díszitik. Az oszlopfőket és a velük szembehelyezkedő pilasztereket erőteljes tagolású vállpárkányok zárják. A "gótikus módon" profilált, mészkőből faragott orompárkány alatt cikk-cakk dísz húzódik, az oromzatot kőkereszt koronázza. A félköríves lezárású portált sekély kiülésű, profilált kőkeret övezi. A tábladíszes tölgyfaajtó kétszárnyú, kilincse, fémveretei ornamentálisak, lunettáját oszlop-küllők közé foglalt mérműves mezők díszitik.
A külső homlokzatokra az épület több pontján, a hajó, a torony, valamint a kápolnák sarkain, hangsúlyosabb faltagolók felett, szimmetrikus kialakítású, spirálisan feltekeredő motívumokból építkező kovácsoltvas díszítmények vannak applikálva, továbbá a sarkokon igényesen kivitelezett antropomorf bádog vízköpők láthatók.
állapot leírása:
Az épület állapota megfelelő. A templom és a Wodianer kápolna bádoglapokkal lefedett tetőszerkezetét (lefedést) 2002-ben felújították. [A tetőt a korabeli írott források szerint pala fedte /ács-, bádogos- és palafedő munkák: Gregersen G., Zellerin M., Szandroschitz J./, az 1980-as évekből ismerek olyan felvételek, ahol cserépfedés látható, a jelenlegi helyreállított forma az eredeti állapotokat tükrözi.] A belsőben a hajó délnyugati sarkában beázás figyelhető meg. A freskók felülete néhány helyen pereg, azok szakszerű restaurálásra szorulnának. A Wodianer kápolna félgömbkupolájáról a vakolat és vele együtt az ornamentális kifestés nagyobb felületen leszakadt. A templomkert déli határát leválasztó kerítés keleti szakasza leomlott. A templom körüli csatornázást 2004. őszén cserélték. Az egyes berendezési tárgyak állapotában komoly károsodás nem volt felfedezhető, azonban ennek megítéléséhez szakrestaurátorok véleményére lenne szükség (Pl. a hajó festett-faragott famennyezetére milyen hatással volt a tetőszerkezet korábbi rossz állapota?)

Állapotjelentések

2009.08.03 14:08 lacala állapot: 5 - koordináta: N 46° 56,329' E 20° 49,779' - pont: 2

jó állapotban

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.