Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

azonosító:
11362
törzsszám:
11040
szélesség (lat):
N 46° 54,118'
hosszúság (lon):
E 16° 40,532'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. plébániatemplom
megye:
Zala
helység:
helyrajzi szám:
046
település KSH kódja:
14322
földhivatal:
Zalaegerszeg Körzeti Földhivatal
állapot:
Kielégítő
rövid leírás:
Szabadon álló, keletelt, egyhajós, egyenes szentélyzáródású templom, Ny-i homlokzata előtt toronnyal, nyeregtetővel fedett hajóval és szentéllyel, a szentély É-i oldalához csatlakozó sekrestyével. Síkfödémes hajó és szentély, a hajó bejárati oldalán fakarzat. Falképek: a diadalíven középkori festéstöredékek; a hajóban, több periódusban, 17-18. század. Berendezés: jellemzően 19-20. század; főoltár, 18. század közepe. Korábbi, 13. században épült és a török időkben elpusztult templom felhasználásával épült a 1736- ban. 1999-2002 között felújítva. A 17. század óta zarándokhely. A diadalív és a D-i kapu alsó része középkori.
külső leírás:
A FALKUTATÁAS UTÁN!:
Szabadon álló, középtornyos, egyenes szentélyzáródású, keletelt épület. A nyugati homlokzat elé kiülő, pilléreken álló torony gúlasisakkal fedett, a hajót és a szentélyt nyeregtető fedi. A szentélyhez északról sekrestye csatlakozik, közös nyeregtető alá vonva. A sekrestye bejárata észak felől nyílik.
A templom nyugati bejárata fölött nyomott dongával van a torony két pillére átboltozva. A boltozatzáradék magasságában a toronytest alsó része rézsűsen kiszélkesedik. A bejárati nyílás szegmensívű, a megújított kapuszárnyakon 19. századi dobozzár és vasalat. A bvejárati kapu kétperiódusú: jelenleg a timpanon két falazott szárkőre támaszkodik, mellyel utólagosan szűkítették a kaput és falaztak egy új timpanont a régi elé. A korábbi kaputimpanon vakolt, meszelt síkját a kutatás során sikerült feltárni. A toronyhomlokzat 3 oldalát egyenes záródású harangablak töri át. Kelet felől kisebb, szegmensívvel zárt ablak nyílik. A tornyot egyszerű, lemezből és homorlatból álló párkány koronázza.
A hajót nyeregtető fedi, a diadalív fölött oromfal emelkedik. A déli homlokzatot három, támpillérszerűen falazott lizéna tagolja, melyek a gerendaszerűen kialakított párkányt hordják, a párkány homorlattal csatlakozik a tetőhöz. A szélső lizénák a keleti és nyugati homlokzat elé ugranak. A déli falat két, szegmensívvel záródó ablak töri át, az ablaktáblákon 19. századi vasalattal. A fal alsó zónájában egymástól átlag 3 m távolságban állványlyukak. a keleti oldalon a felsők egyike elfalazott. A kutatás során a déli oldalon a nyugati lizénához közel egy téglával átboltozott szegmensíves záradékú befalazott kaput sikerült feltárni. Noha a kapu átboltozásának habarcsa hasonló a környező falszövet habarcsához, a kapu másodlagosan épült a falba, az átboltozás nyugati végének bekötésekor el kellett faragni a téglát, és az átboltozás hevenyészetten rakott téglái sem illeszkednek a falszövetbe. Szintén utólagosan lettek kialakítva a déli hajóablakok. A homlokzat keleti oldalán az ablak vállmagasságától a járószintig elválik a falszövet. A keleti lizéna utólagosan lrett bekötve a falba, amely a lizéna mellett szintén elválik.
A szentély déli fala a járószint felett elválik a hajó végfalától (mint utóbb szóbeli közlés alapján megtudtam az ásatás nyomán kiderült a föld alatt kötésben van.) Az egyenes záródású szentély keleten oromfalas hosszfalait nem tagolják lizénák. Párkánya a deéli oldalon hasonló kialakítású, mint a hajó és a torony esetében.A szentély déli oldalán lévő állványlyuk magassága eltér a hajón lévő állványlyuk magasságától. A déli falat hasonló kialakítású ablak töri át, mint a hajó déli falát. Az ablakot a korábbi sekrestyeajtó befalazásába építették bele.
A sekrestyeajtó vakolt, meszelt síkja in situ.
A szentély déli sarka az ablakzáradék magasságáig elvált, körülötte utólagos javítások nyomai
Az ablak és a hajó keleti végfala között a legalsó vakolatrétegen díszítőfestés nyomai kerültek elő : vörös keretelésben, fehér alapon, sárga okker futókutya(?) motívum. A vakolatréteg nagyrészt elpusztult a klésőbbi vakolatrétegek felhordásakor. A szentély keleti falán korábbi ablakot nem sikerült találni. A szentély déli és keleti homlokzatán szalagpárkány alkotja az egyetlen homlokzattagolási elemet. A párkány téglarakási módja eltér a hajóétól: ott fektetett téglák függőleges sora alkotja a párkány alsó zónáját, a szentély esetében a párkány falszövete homogén és itt a homorlatos tagozat is hiányzik.
Mindez arra utal, hogy a szentély javításakor a hajó tagozatképzéséhez próbáltak igazodni, továbbá, amikor a szentélypárkány készült, még az északi oldalon nem állt asekrestye, hiszen a párkány annak keleti falánál megszakad. Tovább folytatva a szentély elemzését, a festett díszítésű motívum, amely úgy tűnik, megegyezik a belsőben előkerült futókutya motívummal, minden valószínűség szerint belső térben volt, és a korábbi, déli oldali sekrestye északi falát díszítette. Ezt látszik megerősíteni az a tény is, hogy a díszítő festés nagyon vékony vakolatrétegen van.
Az északi falat nem törik át ablakok, a fal lizénás tagolása megegyezik a déli oldaléval, a párkány formája szintén. A szentélyhez falazott sekrestye a fal síkjából kiugrik.
átfedő műemlék:
csatári templom (2009.06.18 22:25 Zerind)

Állapotjelentések

2009.12.05 11:39 crowley állapot: 4 - koordináta: N 46° 54,124' E 16° 40,532' - pont: 19

Állapota változatlan. Kicsit vizes, kicsit koszos. A sekrestyén szép nagy repedés. Környezete rendezett.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

templom (2.102 km)
kultúrház (2.210 km)
Boronapince (4.231 km)
Sibrik-kápolna (4.337 km)
kereszt (4.942 km)