Megújulásunk támogatója:  

Földművelésügyi Minisztérium

azonosító:
510
törzsszám:
15376
szélesség (lat):
N 47° 30,401'
hosszúság (lon):
E 19° 2,868'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Középület
eredeti főtípus:
közigazgatási épület
eredeti típus:
minisztérium
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
24891
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
rövid leírás:
Földművelésügyi Minisztérium. Háromemeletes, szabadon álló eklektikus irodaépület, Bukovics Gyula, 1895 körül.
:
A négyemeletes épület főhomlokza-tának osztása 1-10-9-10-1, északi oldala 1-12-1, déli oldola 1-15-1, keleti oldala 1-12-11-12-1 ablakten-gely osztású. A két szintes, félköríves záródású ár-kádokkal ellátott főhomlokzat közepén egy ablak-tengely mélységben kiugró rizalitot, a két szélén egy-egy tengelyes, előreugratott falszakasz határol. A főhomlokzat két oldalán egy-egy ablaktengely szélességű oldalrizalitok láthatók. Az épület hom-lokzatait a falsávozott földszint és emelet fölött két részes övpárkány, a harmadik emelet fölött erőtel-jesen hangsúlyozott három részes, tojásléces osztó-párkány tagolja és két részes, kevésbé hangsúlyos főpárkány zárja le. A főpárkány felett tagolt mell-védsáv helyezkedik el. (Az eredeti kőbabos korlát helyett.) A főhomlokzat sarokrizalitjait magasabb főlfalazás és ezzel együtt kiemeltebb tetőforma hangsúlyozza. A főhomlokzati árkádsor a széles falpillérrek vállpárkányáról indul. A második emele-ti, állótéglány alaktú, tagozatos keretezésű ablakok mellvédjeiben kőbábos korlatok állnak. Felettük há-romszögletű oromzatok helyezkednek el. A harma-dik emeleti, tagozatos keretezésű ablakok íves könyöklőkön ülnek. A negyedik emeleti ablakok felett egyenes szemöldökpárkányokat alakítottak ki. Aközépső rizalitot az árkádsor övpárkánnyal lezárt tömbjére állitott, két szintet átfogó korinthuszi osz-lopsor dísziti, amely közé kőbábos korlatokat he-lyeztek el. A rizalit két szélső, hangsúlyosabb ab-laktengelyet, korinthuszi oszloppárokra állitott há-romszögletű oromzat emeli ki. Hasonló oszloppá-rok láthatók a főhomlokzat szélső tengelyeiben: raj-tuk az osztopárkány kiugró szakasza nyugszik. Az épület oldal és hátsó homlokzataiban a földszinten és az első emeleten állótéglány alakú ablakok kap-tak helyet. Az oldalhomlokzatok szélső tengelyeit, az övpárkányra álló, korinthoszi pilaszterpárok fogják közre. Az arkádsor alatt, az északi oldalon Fasching Antal, Sigmond Elek, Tessedik Sámuel, Nagyváthy János, Pethe Ferenc, Hankóczy Jenő és Kossutány Tamás bronz portréja látható, egy Ju-hász Ferenc idézetet tartalmazó nonfiguratív dom-bormű társaágában, a déli oldalon bronz dombor-mű idézi Baross László, Székács Elemér és Fleisch-mann Rudolf emlékét, mellette Wagner Károly, Mathiász János, Újhelyi Imre, Marek József, Szabó Gusztáv és Cserháti Sándor bronz portrészobra és dr. Balásházy János domborművű emléke kapott helyet. Az épület északi árkádsora elé 1954-ben az Agronómus lány, déli árkádsora elé 1959-hen a Ka-szás legény bronz szobrát helyezték; mindkettő So-mogyi Árpád alkotása. .4z épület déli oldalán az 1849-ben az Újépűletben kivégzett Woroniecki Mi-eczyslaw lengyel herceg és Ságvári Endre emlék-tábái helyezkednek el. A Woroniecki emléktáblát Hajdu Endre készítette.

Állapotjelentések

2012.09.11 08:43 prozak01 állapot: 5 - pont: 7

Változatlanul kitűnő állapotú az épület.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Országház (0.129 km)
Lakóház (0.149 km)
Lakóépület (0.164 km)
Lakóépület (0.193 km)
Lakóépület (0.226 km)
Lakóépület (0.237 km)
Lakóház (0.248 km)