Megújulásunk támogatója:  

Magyar Tudományos Akadémia

azonosító:
595
törzsszám:
15440
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Középület
eredeti főtípus:
kulturális és szórakoztató épület
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
24569
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
rövid leírás:
Magyar Tudományos Akadémia. Háromhomlokzatos, kétemeletes, neoreneszánsz középület. F. A. Stüler, 1862-1864.
:
Az északi oldalával az Akademia bérházahoz csatlakozó kétemeletes épület, nyugati oldalon 4-5-4 keleti oldalon 13 ablaktengelyes tömbjéből, a deli, Roosevelt téri 13 tengelyes főhomlokzatból, középen, szimmetrikusan 5 tengely-es, háromemeletes monumentális rizalit ugrik ki. A kétemeletes epülettömb, kőburkolatos homlokzatát, a magas lábazatra állított földszint fölött két részes övpárkány, az első emelet fölött - sarokpilaszterek-kel megszakított architravu és képszékű - három részes övpárkány tagolja és három részes, konzol-soros, kazettabetétes függőleges mező főparkány zárja le. A déli oldali főhomlokzat három emeletes rizalittömbjét, a homlokzat többi feliiletével meg-egyező földszinti és első emeleti osztáson túl, a maásodik emelet felett, - a kétemeletes tömb főparkányához csatlakozó főrmában - háromrészes, ám az említett párkánytól eltérően konzolsor nélküli öv-párkány helyezkedik el. A rizalittömb főpárkánya a kétemeletes fő tomb főpárkányával azonos kialakítású. A rizalit elé, azéépület főldszintjén keskeny, de falpillérekkel fut vegig. Az épület homlokzatain tagozatos keretezésű, felköríves zaródású falnyiía-sokat képeztek ki. A rizalittömb öt kapuja, vala-mint a keleti, - Akademia utcai - homlokzat, északról számított hetedik ablaktengelyébe illesztett kapu, monumentális jellegű. Az első emeleti, - kő-bábos mellvéddel ellátott - ablakok korinthuszi fe-jezetű pilaszterek közé illesztve láthatók. A közlép-ső rizalit monumentális első emeleti nyilássora mö-gött a díszterem két emelet magas tere helyezkedik el. A rizalit vállpárkányról inditott tagozatos fel-körívvel záródó falnyilásaiban hangsúlyos abla-kosztások kaptak helyet, a felkörív mezőjében egy--egy kerek ablakszemmel. Az itt kiképzett ablakokat nagyméretű, kannelurazott, eklektikus korinthuszi pilaszterpárok fogjak közre, amelyek fejezeteibe egy-egy kis allegorikus mellszobor domborművel helyeztek el. Az itteni falnyílasok felett, két oldalt két-két tengelyben eklektikus keretezésű - térdeplő geniuszok á1ta1 tartott - fekvőtéglány alakú tábladí-szek, középen angyalok tartotta koronás magyar kiscímer látható. Valamennyi Ibl Miklos alkotása. Felettük fűzéres betétdíszek helyezkednek el. A kétemeletes tömb sarkait tükröstörzsű korinthuszi pilaszterek, a rizalittömb sarkain a rizalitokat díszí-tő pilaszterekhez hasonló kialakítású monumentális pilaszterek állnak. A második emeleten eklektikucs, - kis fej betétszobrokkal ékesített fejezetű - korint-huszi pilaszterek között ikerablakok kaptak helyet. Az ablakok tagozatos fejezetéiről, illetve középen a hasonló fejezetű oszlopról indulnak. Az ablakpárok kéttős felköríveinek találkozása főlött kis rozetták ülnek a fal felületében. Az ablakok mellvedjeiben itt fekvőtéglány alakú mélyített tükros mezőket ala-kítottak ki. Hasonlóak a rizalittömb harmadik eme-letenek falnyílásai is, de felettük fűzérdíszes betét-mezők, illetve - az ökét elválasztó pilaszterpárok között - fej szobros medaillonok láthatók. Az épület legfelső szintjén, a deli főhomlokzaton a közép-ső rizalit pilaszterpárjai közé illesztett szoborkonzo-lokon az épület dunai oldali sarkán Newton és Ra-faello, az Akademia utcai sarkon Descartes es Leib-nitz, a rizalit sarkain Galilei es Revai Miklos szobo-ralakjait helyezték el. E szobrokat, terrakotta - a Revait alkotó Izsót kivéve Emil Wo]ff keszitette. (A homlokzatról 1945 utá Rafaello alakját levették, helyen ma Lomonoszov szobra 511.) Ugyancsak Wolff művei a dunaparti oldal Archeilogia, Poesis, Cosmagraphia, Jolitica, a főhomlokzaton pedig Ju-risprudentia, Historia, Phisiographia, Mathematica, Phylosophia, Hilologia allegorikus szobrai, amelyek a tudósok szoboralakjai között helyezkednek el.
Az epulet Akademia utcai homlokzatán mint-egy 5 méter széles es két meter magas bronz dom-bormű mutatja be az Akademia alapitásának aktu-sát az 1827-es pozsonyi országgyűlésen. Alkotoja Hollo Barnabks. Készült 1892-93-ban. A domborművön magyar diszruhában a következő alakok látha-tók (balrol jobbra): Kolozsvary Miklos, Balogh János, Szobotkay Pap István, Dobrentey Gábor, Mari-assy István, Takáts Gáspár, Barta1 Cyörgy, felsobü-ki Nagy Pá1, grof Desewffy József, grof Andrassy György, Vay Ábrahám, Gróf Szechenyi István, Platthy Mihá1y, grof Karolyi György, grof Ester-házy Mihály, biró Wesselenyi Miklós, biró Perenyi Zsigmond.

Állapotjelentések

2018.04.18 17:00 piroska állapot: 5 - pont: 23

A belső képek nem lettek valami jók.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóház (0.039 km)
Lakóház (0.063 km)
Lakóház (0.072 km)
Lakóház (0.117 km)
Lakóház (0.142 km)