Megújulásunk támogatója:  

Vértesszentkereszti bencés apátság romjai

azonosító:
6352
törzsszám:
2381
szélesség (lat):
N 47° 26,600'
hosszúság (lon):
E 18° 16,284'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Rom
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
LAKÓÉPÜLET
eredeti főtípus:
kolostor
megye:
Komárom-Esztergom
helység:
helyrajzi szám:
0199/11, 0199/12
település KSH kódja:
30766
földhivatal:
Tatabánya Körzeti Földhivatal
állapot:
Pusztuló
rövid leírás:
Oroszlánytól DNy-ra, Bokod és Pusztavám községek határai által közrefogott területen, a Vértes hegység egyik magaslatán fekvő bencés apátság romjai. Keletelt, háromhajós, kereszthajós, bazilikális elrendezésű templom, részben kiegészített falakkal, amelyekből legmagasabban a főhajó szentélyzáródása maradt meg. A falakban eredeti és utólag viszszahelyezett kőfaragványok. A templomhoz É felől csatlakozik a szabályos, négyzet alakú udvart bezáró kolostor épület, változó magasságban kiegészített falakkal. A kolostor É-i oldalához csatlakozik az apátság első, korai templomának maradványai: téglalap alaprajzú hajó, négyzetes szentéllyel, illetve a szentély É-i és D-i oldalához épített későbbi, négyzetes kápolnák szegmentíves apszisokkal. 1543-ban a török támadások következtében a templomok és a kolostor megrongálódtak. A 18. század második felében a kolostort lerombolták, köveit az Esterházy család különböző építkezéseire elszállították. (24 oszlop-, illetve pillérfejezet a tatai uradalmukban létesített angolparkban, 1807-ben épített műromba beépítve (trsz.: 2447). További darabok Csákvárra, az Esterházy-kastély parkjába (trsz.: 1598) és a szendi r. k. templomba (trsz.:2579) kerültek. 1964-1971 feltárás, 1970-1979, majd 1983-2000 között a romok konzerválása és állagbiztosítása.
külső leírás:
Északon keletelt templom törtkő falmaradványai. Téglány hajó, emelt, négyzetes szentéllyel, falazott oltárasztal maradványával. Szentély északi és déli oldalához épített későbbi négyzetes, toldalékok szegmensíves apszisainak tégla falmaradványai.
Északi templomtól délre négyzetes udvar körül futó folyosó, keleten és északon helyiségsor változó magasságú kiegészített falmaradványai; nyugaton az északi templom (1. templom) délnyugati és a déli templom (2. templom) előcsarnokának északi falát összekötő fal maradványai. Négyzetes udvar körül változó magasságú kőfal, oldalanként öt, szabályosan eloszló nyílás káváinak nyomaival. Keleti, magasabb falon öt szegmensíves, téglaáthidalású nyílás; szélsők szélesebbek, magasabb kávával (ablakok), középső keskenyebb, talajszinttől induló (ajtó).
Keleti szárny első helyiségében (1. helyiség) nyugatról élszedett, visszaállított csúcsíves ajtó, záradékában vak háromkaréjjal. Bent sarkokban kb. nyolcvan cm magasan faragott kőkonzolok, rajtuk visszaállított szalagbordás, záróköves boltozat (zárókövön Dextera Dei). Első helyiség déli falán álló téglány alakú új, téglakeretes résablak; keleti falán középen keskeny, tagozott profilú, háromkaréjjal záródó csúcsíves ablak; ettől északra és lejjebb keskeny ablak kőkeretének alsó maradványai, felül téglával kiegészítve. Következő helyiség (2. helyiség) nyugati falának déli oldalán rekonstruált élszedett, egyenes záródású kőkeretes kapu (egy visszaépített eredeti szárkő-darabbal); helyiség keleti falának déli részén visszaállított, felső részén kiegészített keresztpálcás, késő gótikus ablakkeret. 2. helyiség déli fala mellett halszálkás mintájú téglapadló maradványa; északi falának keleti részén széles, lapos falfülke alsó részének maradványai. 2. helyiség déli falának felső részén egymástól fél tengellyel eltolt, egymás fölé helyezett csúcsíves kőkonzolok (rekonstrukció). Következő helyiség (5. helyiség) négyzetes alaprajzú, törtkő falazat, magasítással. 2. és 5. helyiség keleti falához kisebb helyiségekre osztott téglány alakú épülettömb törtkő falmaradványai kapcsolódnak. 5. helyiségtől északra téglány alakú sarokhelyiség (6. helyiség). 6. helyiség délnyugati sarkában ablaknyílás alsó részének maradványai; keleti falának déli részén valamint déli falának nyugati részén ajtónyílások alsó részének maradványai.
Északi szárny 6. helyiséghez kapcsolódó helyiségének (8. helyiség) északi falában tégla áthidalású fülke maradványai; helyiség északnyugati sarkához kívülről belül üreges, törtkőből rakott kisméretű faltömb csatlakozik. Északi szárny következő, nyújtott téglány alakú helyiségének (9. helyiség) délnyugati sarkában alapozás maradványai (a feltáráskor még szinte ép állapotú tüzelőberendezés szétvert maradványai), mellette falfülkében három egyszerű, lapos kőlappal fedett padka. 9. helyiség északnyugati sarkából az északi templom déli mellékszentélyének területére épült kis, négyzetes helyiség nyílik. Északi szárny nyugati helyiségében (10. helyiség) durván faragott oszlop eredeti helyen lévő lábazata és mellette heverő ledöntött oszlopdobjai. 10. helyiség déli falának közepén kapu új, rekonstruált, tagozott profilú szárköve.
Négyzetes kolostorépülettől délre háromhajós, keresztházas templom falmaradványai. Keresztházaiból keleten egy-egy félköríves apszis nyílik. Déli keresztházának délnyugati részén csigalépcső fokmaradványokkal; délkeleti részén sarokpillér eredeti lábazata és dobja. Északi keresztházának nyugati részén törtkőből rakott, ívesen emelkedő falmaradványok, középen oszlopdobbal, északra kváderezett falsík maradványaival (csigalépcső maradványai). Négyzetes szentélyéből északon és délen egy-egy, a keresztházak apszisaival megegyező méretű kisebb, keleten nagyobb apszis nyílik. Két nyugati pillérpár nyolcszög alaprajzú, lábazatuk eredeti, betonból öntött köpenyük új. Délnyugati pilléren rekonstruált fejezetzóna és boltívindítások. Keleten két kötegpillér, lábazatuk eredeti, betonból öntött köpenyük új. Diadalív északi és déli kötegpillérének lábazata eredeti, betonból öntött köpenyük új.
Déli keresztház apszisának belső kváderborítása alul részben eredeti, felette pótolt. Szentély déli mellékapszisának belső kváderburkolata körben nagyrészt eredeti, ablak körül pótolt. Szentély keleti apszisa belső burkolatának déli része változó magasságig eredeti, északi része az ablakok párkányától felfelé kiegészítés. Szentély keleti apszisa déli részének párkánya, az apszis negyedgömb boltozatának indítása eredeti. Szentély keleti apszisának negyedkupola boltozata, és a szentély fölé nyúló boltcikkely új; a boltcikkelyt tartó déli faloszlop, annak fejezete és az abból induló első bordatag eredeti. Szentély északi apszisának lábazata eredeti, csonka felmenő falainak burkolata pótolt.
Északi keresztházból kerengőbe vezető téglakeretes, kiegészített kapukeret. Északi keresztház északnyugati és északi mellékhajó északkeleti sarkának találkozásánál falpillér-köteg, lábazata eredeti, törzse új, fejezete visszahelyezett eredeti. Északi kapu belül szegmensíves záradékú (pótolt).
Déli mellékhajó nyugati fala kváderezett, boltozatlenyomattal. Főhajót és déli mellékhajót elválasztó nyugati ív falpillérkötege, fejezete és ívindítása eredeti; ívindítás fölött a főhajó felmenő falának nyugati falhoz csatlakozó kvádermaradványai. Északi mellékhajó nyugati boltszakaszának nyugati alsó részén és az északnyugati sarokban eredeti kváderezés, boltív nyugati és északi falon lévő lenyomata, a nyugati fal felső része és az északi fal kváderezése új. Az északi mellékhajó északnyugati sarka fölötti nyugati és északi két csonka felmenő fal, és kváderezése új. A templombelsőben körülfutó kváderlábazat nagyrészt eredeti.
Templomtest külső délnyugati sarka a nyugati kapuig burkolatát vesztett törtkő falmag. Nyugati kapu bélletes, félkörívű oromzattal (pótolt), visszaépített eredeti, alakos szárkövekkel, fejezetekkel; kapu körüli, kváderezést utánzó betonburkolat új. Templomtest északnyugati sarkának nyugati oldala kívül délre újraburkolt törtkő, északra, sarokrészen beton kváderezés, ezek fölött kb. másfél méter magasan burkolatát vesztett eredeti törtkő falmag, efölött új, törtkő faltest. Északi külső fal változó magasságú, kvádert utánzó új betonburkolatú. Északi fal középső szakaszán kívül visszaállított bélletes kapu, félkörívű oromzattal (pótolt). Kapu küszöbköve, bélletének lábazati kövei eredetiek, többi része pótolt, nyugati fejezetzónája visszahelyezett eredeti.
Északi keresztház változó magasságú falainak külső burkolata kvádert utánzó beton. Szentély északi mellékapszisának külső burkolata kvádert utánzó beton. Szentély keleti apszisának külső burkolata északi kétharmadon kvádert utánzó beton, déli harmadon változó magasságban eredeti. Szentély keleti apszisának párkányzata, ívsora déli indításánál három kváder hosszan eredeti, ettől északra betonöntvényekkel pótolt, néhol eredeti darabok visszaépítve. Szentély keleti apszisának tetőzete, cserépborítása új. Szentély keleti és déli apszisa közötti fal kváderezése keleti apszis párkányától déli apszis tetőcsúcsáig húzódó ívben eredeti, efölött új kváder betonburkolat. Szentély déli apszisának burkolata a szentélyfal síkjához csatlakozó keleti függőleges kvádersornál eredeti, többi beton kváder. Szentély déli apszisának teteje, cserépborítása új. Déli keresztház változó magasságú falainak külső burkolata új, beton kváder. Templom déli fala keleti háromnegyed részen jórészt lábazatig elpusztult; délnyugaton változó magasságú, eredeti törtkő falmag, az egykori külső falsíkot jelző egyetlen eredeti helyzetű, bizonytalan stabilitású kváderrel (kváder délnyugati saroktól és talajszinttől egyaránt körülbelül két méterre).
állapot leírása:
A védőtető héjazata erősen hiányos; az egykori kolostor északkeleti részén az alapfalakon nagyméretű repedések. Szándékos, helyrehozhatatlan rongálások.

Állapotjelentések

2009.01.01 12:22 Hajo állapot: 5 - koordináta: N 47° 26,595' E 18° 16,296' - pont: 5

Nincs változás az állapotában.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Védett utcakép (5.484 km)
Kokas: Aratók (5.668 km)
Tájház (5.865 km)
Magtár (5.885 km)