Megújulásunk támogatója:  

Újhegyi erőmű

azonosító:
11607
törzsszám:
11097
szélesség (lat):
N 46° 4,715'
hosszúság (lon):
E 18° 16,297'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Ipari műemlék
eredeti főtípus:
energiatermelés
eredeti típus:
erőmű
megye:
Baranya
helység:
cím:
helyrajzi szám:
41284/24, 41284/28, 41284/29 (környezet: 41284/10)
település KSH kódja:
19415
földhivatal:
Pécs Körzeti Földhivatal
állapot:
Kielégítő
rövid leírás:
Újhegyi erőmű, irodaház, mozdonyszín és műhely, vízelőkészítő
Épült 1914-ben
Tervező Gút Árpád és Gergely Jenő irodája

Vasbeton erőműépület, belsőben délen kazánház, középen a gépház, északon a kapcsolóház helyiségei. Egyemeletes irodaépület, szecessziós részletekkel. Egyemeletes vízelőkészítő épület. Mozdonyszín és műhely: nyújtott téglány alaprajzú ipari csarnok, vasbeton födémszerkezet.
külső leírás:
Erőmű
Az észak-déli tájolású, nagyjából téglalap alaprajzú, vasbeton pillérvázas szerkezetű erőmű három jelentősebb épülettömegre tagolódik: délen a kazánház, középen a gépház, északon a kapcsolóház található. Ezeket összekötő szárnyak kapcsolják egymáshoz.
A kazánház egykori tömegének ma már csak keleti fele áll. Ezt lépcsőzetesen fedi a szegecselt acélszerkezetű, pala héjazatú, észak-déli gerincvonalú tető. A keleti sáv manzárdtetős, ehhez két lépcsőben alacsonyabb szinten félnyeregtetők kapcsolódnak. Lizénákkal osztott keleti főhomlokzata hét szakaszos. A földszint fölött a falsík visszalép, itt a lizénák is lépcsőződnek. A emeleten könyöklőpárkány húzódik. A főpárkány vékony vasbeton lemezből képzett geiszonját két kis lépcsőzet támasztja alá, amely a lizénáknál golyvázódik. A földszinten könyöklőpárkánnyal összekapcsolt, keretezetlen hármasablakok vannak, téglány osztású acélüvegezéssel. Jobbról a második szakaszban rizalitba helyezett, három szárnyú, felül acélüvegezett fakapu nyílik. Az emeleti hármasablakok könyöklőpárkányról indulnak a lentiekhez hasonlóan üvegezettek, felettük három-három téglány faltükör helyezkedik el. A tető meredekebb részéből hármasablakok emelkednek ki minden szakaszban.
A déli homlokzat középső és keleti sávján folytatódik a főhomlokzati tagolás, az ablakokat leszámítva. A keleti szakaszban három bemélyedő faltükör van, felső részükön egy-egy kisebb ablakkal. A könyöklőpárkányt megszakító, utólagos ajtóhoz vaslépcső vezet. Fent - részben elfalazva - tetőablakok is vannak. A középső homlokzatszakaszban nincs könyöklőpárkány, hanem két keretezetlen ablak nyílik ebben a magasságban. A bal oldali homlokzatszakasz tagolatlan, a hullámpalával fedett félnyeregtető vonala zárja le. A nyugati, utólagos homlokzaton keretezetlen ablakok nyílnak, és fent vízszintes vasbeton szerkezeti elemek lépnek a falsík elé.

A kazánház északi végén, a gépházhoz kapcsolódó, két ablakos, keskenyebb és alacsonyabb összekötő rész eredeti, teljes szélességében áll. E szakasz közepén manzárdtetővel fedett torony emelkedik két szinttel a szomszédos épületrészek fölé. Felső emeletén északi és déli irányban három ablak nyílik. Keskenyebb keleti és nyugati oldalán két-két ablak van. Az alsó toronyemeletet az ablakoknak megfelelő falmélyedések tagolják. A déli homlokzat közepén a szomszédos párkánynál mélyebbre nyúló ablak található.
A gépház és a kapcsolóház a kazánházra merőleges kialakítású, mindkettőt manzárd-jellegű, vasbeton kerettartós tető fedi pala héjazattal. Az összekötő szárnyak nyereg-, illetve lapostetősek.
A gépház manzárdtetejéből széles szegmentíves felülvilágító emelekedik ki. Az épület fedélszerkezetét vonóvasakkal kombinált sokszögű vasbeton tartók alkotják. A három szakaszra tagolódó homlokzatokat oromzatok koronázzák. A földszint fölött a falsík visszalép, és a lizénák mérete is csökken. A földszinten és az emeleten könyöklőpárkányról indított hármasablakok nyílnak. A főpárkány fölötti oromzatban faltükörként folytatódik a hármas tagolás, s csak a középső mező alsó felében van ablak. A felülvilágító szegmentíves orommezejét az alsó rész tagolásától eltérően osztották négy acélüvegezésű mezőre. A nyugati homlokzat jobb oldali szakaszában ajtó nyílik, eredeti fa szárnyakkal.
Az egykori kapcsolóház (és transzformátorház) tömbje a gépház felülvilágító nélküli, keskenyebb párja; véghomlokzatain szakaszonként 2-2 ablakkal. Itt az orommezőben is van ablaksor. Az északi homlokzat három szakaszos, hármasablakokkal, felettük hasonló osztású tetőablakokkal. A földszinten újabb ajtók és ablakok találhatók. A két épületrész közötti összekötő szárny keleti felének felső emeletén az üvegtetős egykori kapcsolóterem található, a nyugati oldalon a három karú lépcsőház helyezkedik el. A két emeletes keleti homlokzat két szakaszra tagolódik, szakaszonként 2-2 ablakkal. Az összekötő rész nyugati homlokzatán a lépcsőház tömbje az északi épülettömeg homlokzatsíkját folytatja, s tagolása is annak megfelelő. Ettől délre a kapcsolóteremnek nyílik ikerablaka egy zugba, alatta a földszinten viszont a lépcsőháznál is kijjebb ugró, lapostetős épületrész található, nyugati oldalán ajtóval.

Mozdonyszín és műhely
A telep Buzsáki Imre utcai bejáratának közelében, az irodaépülethez vezető út keleti oldala mentén elhelyezkedő, szabánytalan alaprajzú, hosszúkás épület. Déli kétharmada téglány alaprajzú mozdonyszín két sínpárral, a déli homlokzaton nyíló bejárattal. A mozdonyszínhez északról - az út vonalához igazodó tompaszögben - csatlakozik a trapéz alaprajzú lakatosműhely, amelybe a mozdonyszín keleti homlokzata mellett levő kapun keresztül vezet be egy további sínpár.

A déli, oromzatos homlokzatot két erőteljes falpillér keretezi, a közöttük levő felületet az újabb lemez-ajtók töltik ki. A hosszanti homlokzatokat egyszerű deszkapárkány zárja le. A mozdonyszín épületrész nyugati homlokzata hat szakaszos, a keleti csak öt, mivel a műhelybe vezető vasúti bejárat egy szakasszal előrelép. A lizénák között acélüvegezésű hármasablakok vannak könyöklőpárkánnyal. A felettük levő faltükröket négyzet alakú betétmezők tagolják. A műhelyrész homlokzatain a sűrűbben elhelyezkedő lizénák között kettős ablakok találhatók.

Iroda
A T-alaprajzú, egyemeletes irodaépületet manzárdtető fedi. A nyugat felőli, két traktusos, középrizalitos keskenyebb tömeg mögött a harmadik, keleti traktus szélesebb, két irányban kinyúlik. A lábazat fölött a homlokzatokat lizénák tagolják. Az emeleti - egyszerű lemezből képzett - könyöklöpárkány körbefut az épületen, a pilasztereket is beleértve. A főpárkány alsó tagozatai pilaszterfőket alkotva golyvázódnak. A nyugati középrizalitban van a bejárat, melynek vasbeton lemez előtetőjét a lábazati sávra állított toszkán oszlopocskák támasztják alá. Efölött a lépcsőház nagy, félemeleti hármasablaka, illetve a padlásszint előtti pihenő kisebb ablakcsoportja található. A rizalit két oldalán szintenként két-két ablak nyílik. A rizalit oldalfalait a földszinten, illetve a pihenőszinteken kialakított WC-k ablakai nyitják meg. A fő tömeg déli homlokzata két szakaszra tagolódik a földszinten egy, illetve két ablakkal. Az emelet jobb oldali szakaszában trapéz alakban kidomborodó ablakcsoport található, amelyet hasonló padlásablak koronáz. A kinyúló keleti traktus véghomlokzatai egy tengelyesek. Nyugati, ablaktalan oldalaikon emléktáblák találhatók. A keleti homlokzat három szakaszos, szakaszonként és szintenként két-két ablakkal.

Vízelőkészítő
Eredetileg T alaprajzú, az egyemeletes, nyeregtetős főépülethez részben elbontott, eredetileg talán szintén emeletes szárnyépület csatlakozott. A ma álló főépület rövidebb homlokzatai kettő, hosszabb homlokzatai háromtengelyesek, a homlokzatokat finom lizénák tagolják. Az oromzatok szintén keretezettek, padlásablakkal áttörtek.. Délről kétkarú lépcső vezet az emeletre, az ablakból ajtóvá alakított, újabb bejárathoz. A nyugati homlokzat földszintjének középső tengelyében az ablakot szintén ajtóvá alakították.

állapot leírása:
Az erőmű épületét a közelmúltban tatarozták, jelenleg raktárként hasznosítják, így az épület állapota kielégítő.
A mozdonyszín és műhely épületét a tulajdonos használja, fenntartásáról elvileg gondoskodik. A legutóbbi helyszíni szemle idején (2004. április 6.) az ablaküvegek hiányoztak, ettől eltekintve az épület megfelelő műszaki állapotúnak tűnt.
Az irodát jelenleg is eredeti funkciójának megfelelően használják, kisebb hibáktól eltekintve állapota megfelelő.
A vízelőkészítő épületét a közelmúltban tatarozták, műszaki állapota megfelelő.

Állapotjelentések

2013.03.26 22:22 ngabi állapot: 3 - egyéb

Találtam "Pécs Képalbum" facebookon, egy régi fényképet az erőműről

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Régi erőmű (0.143 km)
Zsolnay-gyár (1.795 km)
Lakóház (2.095 km)
Kút (2.259 km)